නාලන්දා විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි, ජලගැල්මෙන් විපතට පත්වූ , ගාල්ල උඩුගම බල ප්‍රදීශයට අයත් පාසල් වල නල ලින් පිරිසිදු කිරිම සඳහා, ජල පොම්ප සහ සිසුන්ට පානිය ජලය ලීටර 8000 කට ආසන්න ජල බෝතල් සහ ඉනෙකුත් වියලි අහාර ද්‍රව්‍ය , FutureMinds ලේකම් කාර්යාලය සහ කණිෂ්ට ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ, එකමුතුවෙන් , මනුසත් දෙරණ සහයෝගයෙන් , […]

Read More →

NJOBA joined with the rest of the country in providing relief to the people affected by the May 2016 floods, exemplifying the helpful and generous image of Sri Lankan people even to the global community. Representatives of NJOBA visited Divulapitya where 60 odd persons from 17 families were displaced due to the overflowing of the […]

Read More →