39 වන සංවත්සරික මහා සභා රැස්වීම නාලන්දා පුද බිමේ සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්තුනි . මේ සදහා අපගේ ආරාදනාව පිළිගෙන සපැමිණි නාලන්දා විදුහලේ වත්මන් විදුහල්පතිතුමා වන ගරු තිලක් වත්තුහේවා මැතිතුමාය .

Read More →

The 35th annual AGM of NJOBA was held on 19th Sunday with the participation of Minister of Education Bandula Gunawardana and the distinguished old nalandian Mr I V Hemachandra as the Chief Guest.

Read More →

The Annual General Meeting was held on 21st of March with the Mr. Hemantha Premathilake as the Chief guest. Nalanda principal Ranjith Jayasundara also participated for the event. The new Office bearers for year 2010/11 were selected and also the JOBA new constitution was tabled and approved, subjected to any amendments. The JOBA has donated […]

Read More →