තැපැල් මුල් දින කවර , මුද්දර හා ඡයාරූප ප්‍රදර්ශනය – 2018