පින්බර වෙසක් පෝය දිනයක් වේවා ඔබ සැමට !!!

2018

බුදුන්ගේ සරණ මුළු ලොවටම පැතිරේවා..
ධර්මය ඔබගේ මග හට පහනක් වේවා …
සග රුවන සැම හට පින් කේත වේවා …
බුදුන්ගේ තෙමගුල ඔබ හට පිළිසරණක් වේවා …