පින්බර වෙසක් පෝය දිනයක් වේවා ඔබ සැමට !!! 2018 බුදුන්ගේ සරණ මුළු ලොවටම පැතිරේවා.. ධර්මය ඔබගේ මග හට පහනක් වේවා … සග රුවන සැම හට පින් කේත වේවා … බුදුන්ගේ තෙමගුල ඔබ හට පිළිසරණක් වේවා …

Read More →