ආදි නාලන්දීය 97 කණ්ඩායම සංවිධානය කරන “ආදි නාලන්දීය ක්‍රීඩා දිනය 2017” දෙසැම්බර් මස 09 වන සෙනසුරාදා උදෑසන 8:30 සිට කොළඹ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගනයේදී. සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භය උදෑසන 8:30ට, දරු දැරියන් සමග පවුලේ සැමට විනෝදය ගෙන එන දැවැන්ත සැනකෙලියේ සමාරම්භය සවස 2:30 ට. එන්න විනෝදවන්න, රාත්‍රීයේ WAYO සමග Bathiya & Santhush සහ Umariya ඔබ වෙත ගෙන එන දැවැන්ත සංගීත ප්‍රසංගය

“Old Nalandians’ Sports Day 2017” On Saturday, the 09th of December from 8.30 AM @ Air Force Grounds, Six a Side Cricket Tournament starts from 8.30 AM onwards. Grand opening & family carnival commence at 2.30 PM. Bumper Cars, Fireworks, Game Stalls, Bouncy Castles, Magic Show, Water Slides & More Fun Activities for Kids. Special Event With පැංචා මාමා.