නාලන්දා විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි, ජලගැල්මෙන් විපතට පත්වූ , ගාල්ල උඩුගම බල ප්‍රදීශයට අයත් පාසල් වල නල ලින් පිරිසිදු කිරිම සඳහා, ජල පොම්ප සහ සිසුන්ට පානිය ජලය ලීටර 8000 කට ආසන්න ජල බෝතල් සහ ඉනෙකුත් වියලි අහාර ද්‍රව්‍ය , FutureMinds ලේකම් කාර්යාලය සහ කණිෂ්ට ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ, එකමුතුවෙන් , මනුසත් දෙරණ සහයෝගයෙන් , උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යලයට , බාරදෙන ලදී. හදිසි ආපදා තත්වයේදී , පානිය ජල බෝතල් සැපයීමේ ව්‍යාපාරය බාර ලක්ෂ්මන් මහතා ඇතුලු එම කාර්ය මණ්ඩලයට විශේෂ ස්තුතිය පිරිනමමි.