ප්‍රථමයෙන් පන්සිල් සමාදම් වීමෙන් පසුව නාලන්දා කනිෂ්ඨ ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිතුමාගේ දෑතින් නාලන්දා විදුහලේ විදුහල්පතිතුමාට උත්තම ගුරු වන්දනා නිල ලාංඡනය පැළදීමෙන් පසුව ආරම්බ් විය . දිනය පුරා මෙම වැඩසටහන සෙනෙහෙ බර අන්දමින් පැවැත්වුනි .. අවසානයේදී අපගේ ගුරු දෙමාපියන්ගේ සුමිහිරි ගීත ගායනා මැද 2018 උත්තම ගුරු වන්දනා සමාප්ත විය .

Read More →

Nalanda received a cluster of facilities for the students benefit courtesy, Nalanda Junior Old Boys’ Association, the Ministry of Education and other well wishers and these were declared open on 17th September 2018. The opening was graced by Secretary to the Ministry of Education Mr. Sunil Hettiarachchi. Religious rites were observed at the “Nalanda Budu […]

Read More →

The Galle edition of Future Minds 2018 Expo was officially inaugurated by Chief Guest honorable Chandima Weerakkody. We at Future Minds 2018 expo invite all of you to come visit us today and tomorrow at Hall de Galle. #FutureMinds2018 #HigherEducation #CareerCounselling #Galle

Read More →